Stønadsordningen

Stønadsordningen

"Folketrygden dekker parykk eller hodeplagg innenfor en fastsatt stønadsgrense. Stønadsgrensen er høyere for personer med avvikende hodeform eller dokumentert kontaktallergi. Personer under 30 år kan velge om de vil ha stønad til seks syntetiske eller to individuelt tillagede parykker/ektehårsparykker per kalenderår, uten hensyn til stønadsgrensen. Folketrygden dekker likevel ikke optimale løsninger, men den rimeligste løsningen som dekker behovet. Folketrygden dekker ikke utgifter til stell og vedlikehold av parykk" 

Gjeldende satser fra 01.01.2019 for stønad til parykk  er kr 5 725,-. Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår er på 14 825 kr per kalenderår. Link til satser: NAV/utbetalinger/satser 

 

Søknad om stønad eller refusjon av ortopediske hjelpemidler:

Ved kjøp av parykk eller hodeplagg kan man søke om stønad til eller refusjon av utgifter til parykk/hodeplagg via NAV. Link til søknadsskjema: Søknad for privatpersoner

Til info: Ved første gangs søknad om hjelpemiddelet må du alltid sende med legeerklæring. NAV kan også senere etterspørre legeerklæring ved behov. Søker du om stønad til individuelt tilpasset parykk grunnet kontaktallergi, må behovet dokumenteres ved allergologisk utredning fra dermatolog eller i spesialavdeling i sykehus.

 

Hva sier lovverket?

Nedenfor er et uttdrag fra NAV sitt rundskriv - § 10-7 i - Ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk. Link til rundskrivet: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-i-ortopediske-hjelpemidler-brystprotese-ansiktsdefektprotese-%C3%B8yeprotese-og-parykk#Forskriften-8-parykk

 

"11. Forskriften § 8 Parykk

Det kan ytes stønad til parykk. Med parykk menes, i denne sammenhengen, kunstig hodehår i form av løshår festet til en ”hette” som helt eller delvis dekker hodet. Ofte er dette omtalt som hårprotese da den skal erstatte eget hår. En parykk settes på hele eller deler av hodet og kan således fås som helparykk, halvparykk, kvartparykk eller ¾-parykk. Parykker kan festes med tape, plaster, lim eller klips. Det kan også tilstås stønad til annen hårerstatning så som delparykk/hårdel/tupé. Slik hårerstatning kan være egnet der hårtapet er flekkvis. Parykk/hårdel kan være laget av ekte eller syntetisk hår. De kan være håndknyttede eller produsert maskinelt, masseprodusert eller individuelt tillaget. Ved individuelt tillaget protese tas det avtrykk og mål av den enkeltes hodeskalle. Materialvalg vil også ellers variere. Dette vil blant annet avhenge av den enkeltes egne ønsker og/eller annen sykdom som allergi/eksem. Det eksisterer også andre metoder som kan være egnet til å skjule flekkvist hårtap. Dette gjelder for eksempel hårintegrasjon og hårforlengelse (hair-extension). Stønad til slike metoder kan tilstås etter bestemmelsen om hodeplagg, jf. pkt. 11.6. Det kan ikke ytes stønad etter denne bestemmelse til ulike former for hårimplantasjon/-transplantasjon. Det kan heller ikke ytes dekning av utgifter til behandling for å få håret tilbake ved alopecia (minoxidilbehandling o.l.).

 

11.2. Anskaffelse/gjenanskaffelse av parykk

Det er ikke inngått avtaler om kjøp av parykk mellom NAV og leverandører. Medlemmene kan fritt velge hvilken leverandør/forhandler de vil bruke, jf. pkt. 14.24 om oppgjør og utbetaling av parykk. Reiseutgifter dekkes imidlertid kun til nærmeste leverandør/forhandler, jf. egne retningslinjer for reise etter kapittel 10 samt pkt. 16 om reise i dette rundskrivet. Ved første gangs anskaffelse må hårtap, årsak, varighet og behov dokumenteres av lege gjennom legeerklæring. Det er ikke utarbeidet eget skjema til dette formålet. Uttalelse fra relevant spesialist er ofte nødvendig, jf. pkt. 11.1.1 om sykdom. Er det godtgjort at medlem har behov for parykk, trenger man ikke legeerklæring de påfølgende årene. Dersom det anses nødvendig kan ny og oppdatert medisinsk dokumentasjon etterspørres.

 

11.2.1. Stell og vedlikehold av parykk

Det ytes ikke stønad til å dekke utgifter til stell og vedlikehold av parykk. Dette fremkommer klart av forskriftens ordlyd. Med stell og vedlikehold menes blant annet utgifter til vask, klipp, stell mm. Dette fordi slike utgifter er å sammenligne med de utgifter som også andre har til klipp, farging og stell av hår. Utgifter til sjampo, balsam eller andre hårprodukter dekkes derfor heller ikke. Dette selv om spesielle sjampoløsninger skulle være nødvendig.

 

11.3. Ordinær stønad

Link: Ordinær stønad

Det kan ytes stønad til en eller flere parykker per kalenderår. Etter hovedregelen gjelder altså ingen antallsbegrensning. Medlem står også fritt til å velge leverandør, parykk og kvalitet etter eget ønske. Stønaden er begrenset til fastsatt beløp. Beløpet fastsettes av Stortinget, se stønadsoversikten. Stønadsbeløpet er absolutt. Den enkelte må derfor selv betale utgifter som overgår stønadsbeløpet, jf. også pkt.11.4 om utvidet stønad. Det er ikke anledning til å overføre "gjenværende midler" til påfølgende år. Det vil si at dersom medlemmet kun kjøper en parykk til f.eks. 3.000 kroner ett år, kan ikke det resterende beløpet "overføres" til det påfølgende år. Det kan heller ikke ytes stønad slik at medlemmet forskutterer fremtidig stønad til parykk og får dekket utgifter utover stønadsbeløpet mot ikke å få stønad påfølgende år.

 

11.4. Utvidet stønad

Link: Utvidet stønad

Utvidet stønad kan kun tilstås dersom det er nødvendig med individuelt tillaget parykk som følge av enten avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale.Individuelt tillaget innebærer at parykken er laget til medlem etter bestemte mål og materialkrav. Utvidet stønad er begrenset oppad til Fastsatt beløp. At man både har avvikende hodeform og er allergisk mot syntetisk materiale, innebærer ikke at stønad kan gis tilsvarende to ganger stønadsbegrensningen.

 

11.4.1. Allergisk reaksjon

Det er her et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermatolog (hudlege) eller spesialavdeling på sykehus. Det må utelukkes at årsaken til allergien skyldes reaksjon på ulike typer lim/teip eller annet material. Det er her tilstrekkelig at utredning og resultat gjengis av fastlege.

 

11.4.2. Avvikende hodeform

Det må dokumenteres at medlem har avvikende hodeform og at ordinær prefabrikkert parykk (parykker produsert etter standardmål f.eks. small, medium og large) ikke kan benyttes. Hvorfor individuell tillaget parykk er nødvendig skal klart fremgå, f.eks. at ordinær parykk ikke kan festes tilstrekkelig. Det er som regel ikke tilstrekkelig å få dokumentasjon fra frisør/parykkleverandør alene. En uttalelse fra lege der hodets avvik beskrives er ofte nødvendig.

 

11.5. Stønad til de under 30 år

(Endret 1/17) Barn som fyller inngangsvilkårene i forskriften § 8, første ledd, kan årlig få stønad til inntil - seks syntetiske standardparykker eller - to standardparykker av ekte hår eller - to individuelt tillagede parykker som kan være laget av syntetisk materiale eller ekte hår Det følger av fast og langvarig forvaltningspraksis at det kan gis to standardparykker av ekte hår. Antallsbegrensningen for individuelt tillagede parykker av syntetisk materiale kan praktiseres lempelig når det er nødvendig behov for flere. Barn vil ofte ha behov for individuelt tillagede parykker, fordi det er lite utvalg av standardparykker som passer til barn. Barns normale aktiviteter tilsier at de har et særlig stort behov for en parykk som sitter godt. Utgiftene dekkes fullt ut i den utstrekning de er nødvendige. I utgangspunktet vil det sjelden være nødvendig med en individuelt tillaget parykk av ekte hår eller syntetisk materiale som koster mer enn kr. 25.000,-. I unntakstilfeller kan det likevel gis en litt dyrere parykk, dersom dette er nødvendig. Barn/unge under 30 år kan få full dekning til og med den datoen de fyller 30 år. Etter dette gjelder de ordinære reglene om stønadsbegrensning.

 

11.6. Hodeplagg

Innenfor rammen av ordinær stønad dekkes hodeplagg så som luer, hatter, capser og hodesjal, etter spesifisert kvittering. Det er ikke et vilkår for få stønad til hodeplagg at hodeplagget er kjøpt hos parykkmaker. Fast praksis tilsier at det også kan ytes stønad til alternative metoder så som hårforlengelse (hair-extension) og hårintegrasjon der disse kan erstatte en parykk/hårdel som er nødvendig. Ved hårintegrasjon blir hårets volum øket ved at et grovmasket nett med naturlig hår blir plassert på hodet før eget hår blir trukket igjennom. Ved hårforlengelse forlenges eller gjøres tynt hår fyldigere ved at syntetisk eller naturlig hår festes til eget hår. Ved hårforlengelse/integrasjon er det kun utgifter til påsetting og eventuelt fornying som kan inngå i stønadsberegningen. Det gis likeledes ikke dekning av utgifter til stell, vask, klipp og generelt vedlikehold der medlem har hårintegrasjon eller hårforlengelse, se tilsvarende for parykk pkt. 11.2.1 om stell og vedlikehold. Innenfor stønadsgrensen kan det ytes stønad til både parykk, hair-extension o.l. samt hodeplagg. Stønadsgrensen er her absolutt og uten unntak. Stønadsgrensen gjelder her uavhengig av alder. Utgifter til garn, stoff og annet materiell, for tilvirkning av hodeplagg, dekkes ikke. Det ytes ikke reisedekning ved anskaffelse av hodeplagg og/eller hair-extension, jf. pkt. 16 om reise."

Kontakt oss

Adresse :

Postboks 4402 Nydalen, 0403 OSLO

 

Telefon :

957 54 929

Epost:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Org. nr. :

990 470 693

Bankgiro :

7030 30 12581